Menu
logo bijeli
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

slika osoba gleda kroz mikroskop

slika djelatnica ZZJZBPŽ radi na TOC uređaju za analizu vode

 

 

PRITUŽBA

U slučaju da smatrate da se nismo pridržavali uvjeta iz vašeg ugovora, ili da je postupanje u redovnom radu i komunikaciji neprimjereno, a koji bi imali utjecaj na brzinu i kvalitetu odrađenog posla imate pravo uputiti svoj prigovor. U tu svrhu popunite obrazac, te ga pošaljite:

 1. putem e-maila: zzjzsb@sb.t-com.hr
 2. putem pošte na adresu:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko –posavske županije                            Vladimira Nazora 2a                                                                                                  35000 Slavonski Brod                                                                                       PRITUŽBE

 

O službi

Služba za zdravstvenu ekologiju svoju djelatnost provodi putem ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete uzoraka hrane, vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe i uzoraka iz okoliša poput površinskih i podzemnih voda, zraka i otpadnih voda.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju se provodi prema odobrenom planu a u skladu s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17 i ovlaštenja Ministarstva zdravstva. Pogledaj ovdje.

Ovi postupci provode se radi utvrđivanja, praćenja i unapređenja zdravlja građana i očuvanja okoliša.

Služba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje površinske, podzemne vode i otpadnih voda. Pogledaj ovdje.

Otpadne vode i/ili tehnološke otpadne vode se kemijski ispituju radi utvrđivanja kvalitete otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, sabirne jame i prirodne prijemnike, a čiji uvjeti odnosno vrsta ispitivanja za svaki objekt je određena važećom vodopravnom dozvolom i/ili pravilnicima.

Služba redovito provjerava mikrobiološku čistoću objekata prema Pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom NN 137/09, odnosno prema HACCAP Planu uzorkovanja hrane i utvrđivanja mikrobiološke čistoće.

Monitoring peluda u zraku obuhvaća svakodnevne analize alergena peludi u zraku u svrhu pravovremenog informiranja javnosti putem medija (web, TV, dnevne tiskovine, radio) o koncentraciji peluda i utjecaju određenih vrsta na zdravstveno stanje stanovništva. 

Laboratorij na zahtjev kupca analizira mikrobiološku kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru: bolnice, sportske dvorane, plivališta, uredske prostorije, stambeni prostori i dr. Ovo je osobito važno nakon zimskog perioda, odnosno nakon čišćenja, pranja i dezinfekcije ventilacijskog sustava i /ili klima uređaja. Utvrđivanje mikrobiološke kakvoće zraka provodi se pomoću uzorkivača SAS SUPER ISO 100.

Služba za zdravstvenu ekologiju djeluje ponudom i realizacijom različitih programa i ugovornih poslova.

HACCP sustav

slika djelatnica odjela ekologije gleda kroz mikroskop

Dio djelatnika iz Službe za zdravstvenu ekologiju nalazi se u HACCP timu. U suradnji sa subjektima u poslovanju s hranom stručni HACCP tim uspostavlja, nadzire, primjenjuje i verificira sva načela HACCP sustava i održava stručna predavanja o HACCP-u.


Usluge koje nudimo:

 • obilazak objekta
 •  analiza postojećeg stanja
 • prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka
 • teoretska i praktična edukacija osoblja vezana uz skladištenje, proizvodnju i distribuciju hrane, održavanje higijenskih uvjeta i osobne higijene u objektima
 • pomoć u uvođenju potrebne dokumentacije neophodne za funkcioniranje HACCP sustava
 • edukaciju rukovatelja sa hranom za nadzor nad Kontrolnim točkama (KT) i Kritičnim kontrolnim točkama (KKT);
 • edukaciju zaposlenika u vođenju zapisa – evidencija, neophodnih za funkcioniranje sustava sigurnosti hrane na načelima HACCP-a;
 • izradu HACCP-plana ili implementaciju postojećega iz Sektorskoga vodiča
 • verifikacija HACCP sustava

AZ3TEST

Djelatnici

 

Služba za zdravstvenu ekologiju se nalazi na adresi:
Vladimira Nazora 2A, Slavonski Brod
Tel:035/447-228 loc.107,118, 111, 132
fax: 035/440-244


Voditelj Službe: dr.sc. Renata Josipović, dipl.ing., 

renata.josipovic@zzjzbpz.hr

Tel.035/440-251

e-mail: ekologijasb@zzjzbpz.hr 

Tečaja higijenskog minimuma: 

035/440-249

kontakt osobe:

dr.sc. Dragana Jurić Džakula, dipl. san. ing.

Danijela Opačak, dipl.ing.preh.teh.

e-mail: tecaj.hig.min@zzjzbpz.hr 

 •  

 • Djelatnici Službe za zdravstvenu ekologiju:
  • Martina Jackiv, dipl.ing. med.biokemije
  • dr.sc. Zvonimira Medverec Knežević, dipl.ing. preh.teh.
 • * dr.sc. Dragana Jurić Džakula, dipl. san. ing.
  • Davorin Deanković, dipl. san.ing.
  • Danijela Opačak, dipl.ing. preh.teh.
  • Silvana Tokić, farmaceutski tehničar
 • * Marijana Lemešić, kemijski tehničar
 •  
 •  

 


Radno vrijeme: radnim danom prva smjena 7:00-15:00, druga smjena 11:00-19:00 sati
Prijam uzoraka vode za ljudsku potrošnju: ponedjeljkom i utorkom 8:00-14:00

Poslovi

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja ove poslove:

 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće i stanje vodoopskrbe
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost namirnica te kvalitetu namirnica
 • prati, proučava i ocjenjuje vodu za sport, kupanje i rekreaciju
 • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u prometu s namirnicama
 • ispituje i ocjenjuje sastav i kakvoću otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda
 • provodi kontrolu sterilizacije
 • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće zraka
 • provodi analizu vrste i koncentracije peludi u zraku

Potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u Službi za zdravstvenu ekologiju znači da se
ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti u ispitnim laboratorijima provode prema najvišim standardima, te da su laboratoriji u kojima se vrše ispitivanja po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

Ovdje možete pogledati potvrdu o akreditaciji.
Popis metoda iz područja akreditacije možete pogledati i na stranici Hrvatske akreditacijske agencije (www.akreditacija.hr).

U svrhu sklapanja ugovora za usluge Službe za zdravstvenu ekologiju obratiti se nadležnoj osobi Mariji Vukelić, dipl. iur., tel.447-228 loc.119

Za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • Izvod iz sudskog registra (preslika) ne starija od mjesec dana ili izvadak iz obrtnog registra
 • Rješenje ureda državne uprave u BPŽ, Službe za gospodarstvo I obrtništvo o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje određene djelatnosti
 • Bjanko zadužnicu
 • Potpisni karton iz banke- iz kojeg je razvidno tko je potpisnik I koji je broj računa (preslika)
 • Broj telefona trgovačkog društva, odnosno osobe koja je ovlaštena za zastupanje

slika ruke djelatnice odjela ekologije koja radi sa pipetorom u staklenim tikvicama

Tečaj higijenskog minimuma

slika pranje ruku

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica čl. 2 (NN 23/94)

• sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i prometu namirnica dolaze u neposredan dodir s namirnicama moraju proći tečaj zdravstvenog odgoja.

Tečaj se održava po osnovnom i proširenom programu. Za osobe koje su položile tečaj higijenskog minimuma nakon 01.01.2018. vrijedi 5 godina, a za sve ostale koji su polagali prethodnih godina vrijedi 4 godine. Tečaj po osnovnom programu pohađa se prije početka rada, a po proširenom programu tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s namirnicama. Po završetku tečaja obavlja se provjera znanja polaznika tečaja pred komisijom. Polazniku tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda.

Da biste prijavili radnike za tečaj zdravstvenog odgoja potrebno je:

• narudžbenicu s ispunjenim podacima (naziv, OIB i matični broj obrta, kontakt telefon kao i popis radnika) poslati na  e-mail: tecaj.hig.min@zzjzbpz.hr

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 035/440-249.

Kontakt osobe: dr.sc. Dragana Jurić Džakula, dipl. san. ing.; Danijela Opačak, dipl.ing.preh.teh.

Predavanja tečaja higijenskog minimuma (THM) održavaju se u Zavodu za javno zdravstvo, Augusta Cesarca 71, Slavonski Brod, na I. katu u Velikoj predavaonici, a ispiti se polažu u Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod.

Da biste prijavili radnike za tečaj zdravstvenog odgoja s područja Nove Gradiške potrebno je:

narudžbenicu s ispunjenim podacima (naziv, OIB i matični broj obrta, kontakt telefon kao i popis radnika) poslati na broj faxa:035/363-306.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 035/363-306.

Kontakt osoba: dr.sc. Ivanka Grgić, dipl.san.ing.

Predavanja i ispiti iz tečaja higijenskog minimuma (THM) održavaju se u Zavodu za javno zdravstvo, Matije Gupca 40 b, Nova Gradiška, na I. katu u velikoj predavaonici.

DDD mjere

Na temelju članka 24., Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) ovaj Zavod provodi:

• stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svojem području ukoliko ih obavljaju pravni subjekti izvan zdravstva.